پیش دبستان و دبستان غیردولتی پسرانه ادبستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان/اهواز

مقام های ورزشی

رضا عباسی

محمد علی باوی

علیرضا حریزی